Leveringsvoorwaarden:

Algemene Aankoop- en leveringsvoorwaarden van De Papier & Kantoor Webshop.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van tik- spellings- en configuratiefouten en exclusief BTW!
Papier&Kantoor is een onderdeel van Sealaprint BV

Art. 1. Betaling en verzendkosten:

Voor gewone bestellingen geldt dat de producten worden geleverd na ontvangst van betaling via Ideal, PayPal of na het vooraf overmaken van het volledig verschuldigde bedrag op onze bankrekening. De levering van de bestelling zal binnen vier werkdagen meestal door DPD of UPS pakketdiensten bezorgd worden, mits de goederen voorradig zijn. Bestelde artikelen kunnen ook worden afgehaald in Ede. De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 7,95.  (Enkele artikelen qua gewicht of formaat kunnen uitgezonderd zijn, maar dit staat dan vermeld bij het product en in het bestelformulier). Voor lengtezendingen als posterstrips boven de 175cm geldt een toeslag van E 8,25

Art. 2. Leveringstermijn

Sealaprint BV zal de opgegeven aflevertermijnen of termijnen van uitvoering, zo nauwkeurig en snel mogelijk aanhouden, met als uitgangspunt dat binnen vier werkdagen de goederen worden geleverd mits voorradig. Voor leveringen buiten Nederland kan de levertermijn enkele dagen langer zijn ivm de transit tijden van de door ons gekozen pakketdienst (UPS of DPD). Tenzij uitdrukkelijk “schriftelijk” bevestigd, is Sealaprint BV niet gebonden aan opgegeven aflevertijden of uitvoeringstijden.

Art. 3. Klachten:”niet goed-geld terug”

U dient zo spoedig mogelijk na ontvangst van de levering te onderzoeken of deze aan de koopovereenkomst beantwoordt, of u alle artikelen heeft ontvangen en of u geen andere artikelen heeft ontvangen dan u gekocht heeft.

Wanneer de artikelen met uiterlijk zichtbare schade of verlies bij u worden afgeleverd, dient u dat binnen 48 uur te melden aan Sealaprint BV (telefonisch of per e-mail). Wanneer het aan u geleverde volgens u niet aan de koopovereenkomst beantwoordt, indien u niet alle artikelen heeft ontvangen of indien u andere artikelen heeft ontvangen dan u heeft gekocht, dient u dat uiterlijk binnen twee dagen na de aflevering schriftelijk of per e-mail aan ons mede te delen, bij gebreke waarvan u er geen beroep meer op kunt doen dat de afgeleverde artikelen niet beantwoorden aan de overeenkomst. In uw mededeling dient u te vermelden wat u bij voorkeur zou willen: a) herstel of vervanging van de geleverde artikelen, b) levering van de ontbrekende artikelen of c) ontbinding van de koopovereenkomst.

Wanneer de bestelling volgens u niet aan de overeenkomst beantwoordt of indien u andere artikelen heeft ontvangen dan u heeft gekocht, dient u de artikelen retour te zenden op uw kosten, direct nadat u de in het voorgaande bedoelde mededeling heeft gedaan, aan Sealaprint BV, Ottostraat 4, 6716 BG te Ede. Wanneer uw klacht door ons gegrond wordt verklaard, zullen wij de kosten uiteraard vergoeden. Producten welk op maat zijn gemaakt, zoals o.a. de PosterSnap systemen boven de 120cm en alle lengtes van de SealaSmartClips – deze worden voor u op maat gemaakt uit 240cm – , kunnen niet retour worden gezonden, tenzij deze defect of beschadigd zijn aangekomen. Grote aantallen van producten, alsook producten welke wij speciaal buiten ons normale assortiment om op uw verzoek voor u bestellen bij onze leveranciers of fabrikanten en die niet aan uw verwachtingen voldoen, kunnen uitsluitend na overleg en na akkoord van de betreffende  leverancier of fabrikant worden geretourneerd of omgeruild. U dient hiervoor contact met ons op te nemen. Daar het altijd B2B leveringen betreft, is het herroepingsrecht dan ook niet van toepassing. 

Wanneer gebleken is dat u niet alle artikelen heeft ontvangen, worden de ontbrekende artikelen normaal gesproken binnen vier werkdagen na ontvangst van uw klacht alsnog aan u geleverd. Wanneer gebleken is dat wij u andere artikelen hebben geleverd dan u heeft gekocht, zullen wij u, normaal gesproken binnen drie werkdagen nadat wij die zaken van u retour hebben ontvangen, alsnog de gekochte zaken kosteloos naleveren. De foutief gezonden goederen zullen wij uiteraard op onze kosten retour halen. Klachten zijn niet ontvankelijk, indien de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd, indien er sprake is geweest van feitelijk onjuist gebruik, de originele verpakking is beschadigd, het product gebruikssporen bevat, of door u beschadigd is, of indien er sprake is van wijzigingen aan het geleverde die niet door ons zijn verricht.

Wanneer u producten, om welke reden dan ook, in overleg met ons retour zend, zal dit altijd voor uw eigen kosten zijn, tenzij door ons anders met u is overeengekomen. Aangezien wij groothandel zijn en leveren in beginsel aan vooral  zakelijke, maar desgewenst ook aan eindgebruikers dient u als consument, wanneer u een product of producten wenst aan te schaffen met gebruik van een bedenkperiode, altijd vooraf hierover met ons contact op te nemen en te bespreken of dit voor de gewenste producten voor u mogelijk is. In de basis wordt door ons altijd uitgegaan van een zakelijke overeenkomst, derhalve zijn alle prijzen in onze webwinkel ook vermeld exclusief de wettelijke BTW. Het herroepingsrecht is niet van toepassing aangezien het hier B2B leveringen betreft.

Art. 4. Garantie

Wanneer de fabrikant/producent van het artikel die u van ons heeft gekocht daarop garantie heeft verleend en u een beroep op de garantiebepalingen wilt doen, kunt u het artikel aan ons retour zenden na telefonisch contact met Sealaprint BV. U dient de garantiebepalingen die vermeld staan op het garantiebewijs of op de bij het aan u geleverde product behorende algemene voorwaarden strikt na te leven. U dient, indien van toepassing, ten allen tijde het garantiebewijs en een kopie van de originele aankoopfactuur mee te zenden (Maak wel een kopie van het garantiebewijs voor uzelf). De verzending vindt plaats voor uw risico. Uw eventuele aanspraak op garantie laat uw betalingsverplichting jegens ons onverlet. Deze garantie voorwaarden laten onverlet uw rechten die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst.

Art. 5. Overmacht

In geval Sealaprint BV door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, is Sealaprint BV niet aansprakelijk voor enige schade.

Art. 6. Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van Sealaprint BV, totdat u alle nog openstaande vorderingen, opeisbare en niet opeisbare, heeft voldaan. U bent gehouden, tot terugneming op uw kosten van gekochte en afgeleverde goederen medewerking te verlenen, in geval u op enigerlei wijze ten opzichte Sealaprint BV in gebreke bent.

Art. 7. Elektronische communicatie

Sealaprint BV erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridische effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden erkent u dit ook en zult u dat evenmin doen.

Art. 8. Klachten, geschillen en toepasselijk recht

Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per email (sales@sealaprint.com) aan ons kenbaar te maken. Wij zullen trachten in overleg met u tot een passende oplossing te komen. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.